A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Gmina Miedźna Lokalny portal gminny
propozycja reklamy aktulnosci
Dzisiaj mamy: 22.10.2020 r. godz: 11:15 296 dzień roku, imienieny: Filipa i Kordulii

Kalendarium

więcej wydarzeń

Ogłoszenia

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenia
18.12.2014
Ogłoszenie o konkursie - przwzóz dzieci niepełnosprawnych

Wójt Gminy Miedźna, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofertna realizację zadań publicznych dla mieszkańców Gminy Miedźna, w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 14  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, wraz z terminem realizacji:

Konkurs obejmuje następujące zadania na realizację, których przeznaczono środki finansowe w wysokości:

1. W zapewnienie transportu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny:
1.1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie – kwota 28.600,00 zł., term. realizacji: 08.01.2015r.- 22.12.2015r.
1.2.Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Specjalnego  Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach – kwota  26.400,00 zł., term. realizacji:  08.01.2015r.- 22.12.2015r.

II.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),
2. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3. proponowane przez organizację pozarządową/ podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zadanie musi w całości mieścić się w zakresie jej/jego działalności statutowej.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w drodze powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji przez Gminę Miedźna na finansowanie jego realizacji lub wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
2. Ofertę, podpisaną przez osoby do tego uprawnione, należy złożyć zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)  – druk dostępny na stronie Internatowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.
3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym w konkursie podmiotem a Organem zlecającym, której wzór znajduje się na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.
4. Dopuszcza się składania ofert częściowych.
5.  Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Organ zlecający zastrzega sobie prawo:

 * odwołania konkursu bez podania przyczyn,
 * zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
 * nie wybrania żadnej oferty,
 * przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie, po złożeniu pisemnego oświadczenia podmiotu o możliwości realizacji zadania w niższej kwocie, zaproponowanej przez Organ zlecający.

7. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.

8. Dopuszcza się możliwość przekazania części zadania do realizacji przez podwykonawców. W ofercie należy dokładnie określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania, oraz potwierdzeniem, że posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i warunki do realizacji wskazanej części zadania.

9. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, po pisemnym oświadczeniu przez wyłoniony podmiot, wykonania zadania w kwocie dotacji niższej niż w złożonej ofercie,  przed podpisaniem umowy należy dostarczyć korektę kosztorysu zadania, korektę harmonogramu realizacji zadania.

IV. Dodatkowo do oferty należy załączyć:

1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry,  dopuszczenie samochodu do udziału w ruchu drogowym (zależy od rodzaju zadania),

Ww. dokumenty  mogą być przedstawione w kserokopii, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby  upoważnione do reprezentacji podmiotu (kserokopia /każda skserowana strona/ powinna być opatrzona datą, napisem „zgodność kserokopii z oryginałem”, pieczątką organizacji/podmiotu, podpisana przez osoby do tego upoważnione). Dokumenty powinny być spięte  i umieszczone  np. w skoroszycie.

V. Termin i miejsce składania ofert

Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131,* do dnia 08.01.2015r., do godz. 12 00 decyduje data wpływu oferty do UG Miedźna. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych  kopertach /nazwa podmiotu, nazwa zadania, na które
została złożona oferta z dopiskiem „Konkurs na  dowóz  ……….”.

VI. Tryb wyboru ofert:

1. Oferty rozpatrywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Miedźna.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wybór oferty będzie zawierał uzasadnienie wyboru.
5.  Od podjętych rozstrzygnięć o wyborze oferty nie przysługuje odwołanie.
6. O podjętych rozstrzygnięciach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie jak i również wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna, oraz na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.

VII. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

1.  Przy dokonywaniu wyboru  ofert na realizację zadania publicznego oceniane będzie:

a) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (zasoby rzeczowe, kadrowe, lokalowe, sprzętowe, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów ),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym celowość i zasadność ponoszonych wydatków,
c) realizacja zadań publicznych w roku poprzedzającym, w zakresie rzetelności wykonania zadania objętego umową oraz celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,
d) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju,
e) kompletność, prawidłowość i merytoryczna zawartość złożonej oferty,
f) merytoryczna wartość oferty (zasięg działania, cel działania, zakładane rezultaty realizacji zadania, osiągnięcia),
g)zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy (w tym wielkość środków własnych i środków publicznych),
h) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem – wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń), opinie i rekomendacje.

Za każde kryterium przyznawane będzie od 1 do 5 punktów.

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50 % maksymalnej sumy punków możliwych do uzyskania.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań jest uzależniona od kwoty środków przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w rozdz. I na dany rok budżetowy.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia: 08.01.2015r. do godz.14 00

IX. Warunki realizacji zadania

1. Przyznane środki finansowe na realizację zadań zostaną przekazane w całości lub w ramach I i II transzy.
2. Przyznane środki finansowe na realizację zadania w całości, bądź w ramach I transzy zostaną przekazane na rachunek bankowy dotowanego* do dnia 22.01.2015r.
3. Sposób rozliczenia środków finansowych zostanie określony w umowie, której wzór znajduje się na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.
4. Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do wykorzystania dotacji zgodnie z celem na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych umową i harmonogramem wykonania zadania.
5. Organ zlecający dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. Organ zlecający może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania. Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji na żądanie kontrolującego – Organ zlecający, zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego – Organ zlecający.
6.Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone w terminie określonym w umowie.
7.Organ zlecający może żądać częściowych sprawozdań /w tym: miesięcznych – kwartalnych/ z wykonania zadania.
8.Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do dokumentowania wydatków zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r , poz.330 ze zm.).
9.Warunkiem przekazania kolejnej transzy, jest rozliczenie poprzednio otrzymanej transzy.
10.Szczegółowe warunki zadania zostały określone w umowie oraz w warunkach konkursu ofert na realizację zadań publicznych – dostępne na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.

X. Na realizację powyższych zadań Gmina Miedźna przeznaczyła następujące kwoty:

W zakresie zadania  I   28.600,00
W zakresie zadania II  26.400,00

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Warunkach konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dostępnych w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli - tel. /32/ 211-61-77 lub /32/ 211-63-54 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna – www.miedzna.pl
                                                                                                                  

Miedźna, dnia 16 grudnia 2014r. Wójjt Gminy Miedźna


Treść komentarza:
Autor: